Програма по сектори

Екология

Екология

 • Развитие на местността Ксилифор като „Зеленото сърце на Велико Търново“. Зеленият Ксилифор е проект за поддържано пространство за общуване с природата, предпочитано място за почивка, отдих, спортни дейности и игри. Включва облагородяване на природната среда, изграждане на площадка за уличен фитнес (workout), организиране на инициативи за екологично възпитание и забавления.
 • Според МОСВ, от 2013 г. община Велико Търново е зона със замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Предлагаме:
 • система за обективен контрол върху чистотата на атмосферния въздух чрез автоматични станции за измерване на неговото качество, с постоянно отчитане и представяне в реално време на показателите;
 • общински план за здравословна среда с пряк измерим ефект за намаляване на замърсяването от употребата на твърди и течни горива за промишлено и битово отопление; поетапна подмяна на инсталации и поставяне на филтри срещу запрашаване;
 • контрол и стриктно прилагане на предвидените в закона мерки срещу вредните емисии от промишлените замърсители, запрашеността и депонирането на отпадъците от строителни и ремонтни дейности;
 • контрол върху транспорта и депонирането на промишлени и строителни отпадъци
 • създаване на реални стимули и условия за разделно събиране на битовите отпадъци;
 • Увеличаване на зелените градски площи, спиране на унищожаването на съществуващите зелени площи и на презастрояването. Озеленяване в междублоковите пространства и квартални градинки. 
 • Разширяване на градската пречиствателна станция;

Мерки по предотвратяване на кризи, вместо справяне с тях:

 • превенция на затлачването на речните корита чрез почистване на наносни основи;
 • превенция на свлачищните процеси;
 • по-строг надзор и глоби за незаконна сеч;
 • по-строг надзор и глоби за незаконно изхвърляне на промишлени отпадъци;
 • Зелен статут на Света гора – опазване от незаконна сеч, залесяване, контрол на свлачищните процеси.
 • Активиране на диалог между местната власт и граждански сдружения с екологична насоченост – „Гората на Картала“, „Велико Търново за гората” и други граждански групи, които се борят за опазването на природата в района на Велико Търново.
 • Грижа на биоразнообразието в градска среда
 • ➢Разработване на дългосрочна програма за хармонично и безопасно съжителство на хората с различните животински популации в населените места. 

Първите стъпки за това са направени с изграждането на Приют за бездомни кучета край с. Шемшево и с организирането на кастрацията на бездомните кучета, но за да се избегне монополизирането на дейността и възможни порочни практики ние предлагаме ветеринарните кабинети в общината, които отговарят на изискванията, да сключат договор с общината за дейностите по залавянето и кастрацията на бездомните животни.

 • Осигуряване на автомати за кучешка храна от типа „Pugedon”, които срещу изхвърляне на пластмасови бутилки осигуряват определено количество кучешка храна и вода. По този начин ще се гарантира перманентен прием на вътрешни обезпаразитяващи средства с храната, ще се осигури възможност за контрол на чипираните животни и ще се подпомогне разделното събиране на отпадъци.
 • Разработване на система от стимули на общината за: щадящи производства и употреба на чиста енергия; 
 • Стартиране на периодични инициативи за почистване, облагородяване и залесяване; акции за разделно събиране на отпадъци и др. 

Програма по сектори