Програма по сектори

Нова стратегия за туризма

Нова стратегия за туризма

 • Развитие и иновации в областта на културата и изкуствата . 

Превръщане на Велико Търново в притегателен артистичен център за гражданите и гостите на града чрез:

 • Развитие и подкрепа на местни културни организации, работещи в сферата на съвременното изкуство;
 • Привличането на доказано успешни млади и активни мениджъри в областта на културата;
 • Изграждане на оборудвана концертна зала с условия за изява на високо изпълнителско майсторство – център на съвременни изкуства, танци, театър, музика 
 • Нова стратегия за туризма. 
 • Изработване на експертна оценка на състоянието и пълен каталог на историческите, природни и културни обекти в Общината. Набелязване на мерки и срокове за поддръжка и реставрация на всеки един от тях.
 • Изработване на план за превантивни действия срещу разрухата.
 • Установяване на собствеността на проблемните в техническо отношение сгради и прилагане на Закона за културно-историческото наследство в обществена полза. Създаване на Контролен съвет и система за отчетност на резултатите. 
 • Изготвяне на функционален план по тематични области, основани на разнообразието от ресурси и комбинациите между тях. Разработване на нови, разнообразяване и обновяване на съществуващи туристически платформи: исторически, археологически, архитектурни, етноложки, религиозни, екологични, балнеоложки, културни, творчески, фестивални, дегустационни и пр. Оценка и създаване на условия за почивка и ваканция с удължаване на туристическия сезон и целогодишен туризъм.
 • Създаване на тематична карта на туризма в общината и региона с разширено включване на обекти от по-малките населени места.
 • Разработване и предлагане на пакетни предплатени туристически услуги съвместно с бранша, за насърчаване на по-продължителния туристически престой чрез посещение на обекти, обединени от общ маршрут и обща тема, съчетан с посещения на събития от културния календар на града и региона.
 • Проучване на възможности за създаване и стимулиране на туристическа услуга, съчетаваща традиционен и модерен начин на живот в областите бит, култура, архитектура, изкуство. 
 • Иницииране на работна група с участието на бизнеса, за изготвяне на проект с мерки за стимулиране на бизнес туризма в областта.
 • Иницииране на работна група с участието на младежки организации, за изготвяне на проект за развиване на специализиран младежки туризъм (арт-туризъм, образователен, приключенски, фестивален и пр.). 
 • Иницииране на работна група с туристическия бранш и местни производители за изграждане на широка система от свързани с туризма производства (лека, хранително-вкусова, преработвателна промишленост, приложни изкуства и занаяти и пр.). Създаване на условия за свързаност и увеличаване на местни изделия, обслужващи туризма, което да повиши добавената стойност от предлаганите услуги.

Програма по сектори