Програма по сектори

Стратегия за развитие на Община Велико Търново

Стратегия за развитие на Община Велико Търново

 • Най-ценен капитал за нас са гражданите.

Демографският профил на региона показва критично състояние на човешкия ресурс. Както в общината, така и в град Велико Търново, населението намалява в резултат на отрицателен естествен прираст. Отрицателна е и нетната миграция – повече напускат, отколкото се установяват в града ни. Видима е нуждата от стратегия за подобряване условията за живот и перспективи пред хората.

Наблюдава се прогресивно застаряване на населението, съотношението в заместващата работна сила е приблизително 2:1 – на всеки двама пенсионери се пада един млад човек, готов да излезе на пазара на труда. Голяма част от хората в нетрудоспособна възраст живеят извън Велико Търново. Тази ситуация налага вземане на спешни мерки и създаване на нови, ефективни стратегии за повишаване качеството на живот във всички възрасти, както и спешно подобряване на условията в по-малките населени места от общината. Липсва цялостна политика за съхраняване на трудоспособността и здравето на гражданите. Броят на местата за лежащо болни на брой жители е от най-ниските в страната. Количеството граждани, обслужвани от един лекар, е под средното за страната ниво. Качеството на здравната и подкрепяща грижа трябва да се повиши.

Като резултат от неефективната социална и икономическа политика Велико Търново губи своята привлекателност като място за трайно установяване. Населението постоянно намалява през последните няколко години. Само за девет месеца през настоящата 2019-та година то се е стопило с 290 души.

 • Наша управленска цел е да върнем привлекателността на общината като място за живот, предприемачество и отдих.

Всеки дори малък напредък по пътя към постигането на тази амбициозна цел веднага ще окаже въздействие за динамизиране на стопанското развитие и благосъстоянието на хората в община Велико Търново.

 • Движещ механизъм за развитие е икономиката.

Стопанското развитие на община Велико Търново спешно се нуждае от общо нарастване, от нов курс към устойчиво подобрение. Икономическата активност намалява и изостава от средните стойности за страната. Относителният дял на икономически активно население е нисък, с тенденция към намаляване. Управлението на общината трябва да активира политики, насочени към увеличаване на икономическите шансове за развитие на нови и вече работещи предприемачи и фирми. 

Бизнес климатът и инвестициите изостават в сравнителен план. Броят на предприятията спрямо броя на населението е под средния за България. Придобиването на трайни материални активи и преки чуждестранни инвестиции са значително по-ниски от средните за страната. Усвояването на европейските фондове не води до никакви трайни и перспективни резултати за съживяване на местната икономика и облика на общината. Решаването на натрупаните проблеми изисква по-ефективна инвестиционна програма, създаване на условия за стопанска инициативност и високодоходен труд.

Общината е с неравномерно развитие. Брутният вътрешен продукт е значително по-нисък от средния за страната. Основният дял се създава във Велико Търново, Килифарево и Дебелец. Наблюдава се урбанистична концентрация. Небалансираното разпределение на условия за живот изисква мерки за подобряване на материалната и природна среда, както и провеждане на политики за достъпност и свързаност.

Ръстът на туризма се мери с брой посетители, без да води до устойчивост и се нуждае от качествено подобрение. Туристическият продукт може да се промени, за да носи по-висока печалба, която да остава в общината. Велико Търново е населеното място с най-много паметници на културно-историческото наследство от национално значение извън столицата. Безстопанствеността в нашия град е довела до най-плачевни резултати в опазването на историческата памет и културната самобитност. Две трети от културно-историческите забележителности се рушат и са в критично състояние. През всяка година от изтичащия управленски мандат Велико Търново е загубило по десетина обекта, оформящи неповторимата му атмосфера. Цели улици са пред изчезване, много от знаковите стари сгради в момента не са нищо повече от опасност за жителите и гостите на старата столица. Всичко гореизброено налага създаването на нова стратегията за туризма. 

 • Наша цел е да променим икономическия профил на общината, чрез съживяване на стопанската активност, инвестиции в устойчивост и интелигентен растеж.

Подобряването на стопанската структура ще допринесе за повишаване стандарта на живот.

 • Основни източници на благоденствие са трудът и предприемачеството – за съжаление в нашата община това правило не е на почит.

Лошото състояние и структура на пазара на труда в общината не са тайна нито за работещите, нито за работодателите, като резултатът от това пряко рефлектира върху доходите на всички граждани. Заетостта е преимуществено в нискодоходни работни места – преработвателна промишленост, услуги. Общото ниво на бедността е на нива над средните за България. Намалява относителният дял на висшистите сред работната сила и остава по-нисък от средния за страната, при положение, че област Велико Търново е с най-висок относителен брой студенти (с тенденция към намаляване след 2017 г.).

При сравнително ниска за страната безработица доходите от заплати и в обществения, и в частния сектор значително изостават от средните за България. Това означава висок процент на работещи бедни.

В структурата на безработицата най-висок, над 50%, е относителният дял на хора в активна възраст – 40-54 г. Това налага система от мерки за интегриране в пазара на труда. Около 13% от безработните са трайно незаети. Младежката безработица е на второ място във възрастовата структура. Съществен проблем при нея е функционалната безработица – заетост, която не съответства на квалификацията.

Относителният дял на бедните спрямо линията на бедност в региона се движи около 30%, средната брутна месечна заплата в областта е с 20% по-ниска от тази за страната. В район Северен централен доходността от заплати в област Велико Търново е по-ниска от областите Габрово, Разград и Русе. Усилията в следващия управленски мандат следва да бъдат насочени към постигане на чувствителен икономически растеж и повишаване стандарта на живот, като следствие от подобрения бизнес климат и оптимизирането на условията за развитие на малкия и средния бизнес.

 • Наша цел е подобряване характера и структурата на трудовия пазар за устойчива заетост, висока доходност и достоен труд.

Усъвършенстване в системата от социално-икономически взаимодействия ще допринесе за преодоляване на демографската криза и справяне с бедността.

 • Съществен фактор за успешно развитие на общината е ефективното, компетентно и отговорно управление.

Местната политика, провеждана в последните години, показва редица пропуски и дефекти. Необходимо е повишаване на административния капацитет, подобряване на достъпа и качеството на услугите. Общинската администрация се нуждае от модернизиране и намаляване. Услугите, които предлага, могат да бъдат съществено оптимизирани, което ще доведе до намаляване на административната тежест и икономия на време за гражданите и бизнеса.

Съществуват неизползвани възможности за промяна в структурата на приходите на общината с приоритет на неданъчните приходи. Средният размер на местните данъци и такси е висок за страната и изчислен на стара база. Изразходването на общинските средства, събирани от данъкоплатците, трябва да се управлява по по-ефективен начин.

Комуникацията на местната власт с гражданите следва да се промени в посока участие при вземането на решения, вместо досегашния информиращо-пропаганден характер. Липсват надеждни механизми за антикорупционен контрол и прозрачност при кандидатстването за финансиране, оценка на въздействието, управлението на проекти.

Инвестиционните политики не привличат достатъчен обем добавена стойност. Инвестициите в материална инфраструктура трябва да са с дългосрочен ефект и качествен резултат, като заместят съществуващите частични, козметични или необвързани с преките нужди на гражданите.

Видимите резултати от досегашното управление са демографски колапс, липса на удовлетворителна жизнена перспектива за гражданите и занижен стандарт на живот.

 • Необходим е нов стил и висока компетентност в управлението на община Велико Търново.

Повишаването на управленския капацитет на местната власт оказва цялостно полезно въздействие върху добруването на гражданите.

Ние от Коалиция “Демократична България” имаме визия и поемаме ангажимент за морално управление чрез:

 • Утвърждаване на местното самоуправление и на реалната местна демокрация.
 • Справедливост чрез върховенство на правото, почтено служене на обществения интерес, нулева толерантност към корупционните практики в местната власт.
 • Стимулиране на предприемаческия дух и свободната инициатива за създаване на благосъстояние.
 • Опазване на околната среда, устойчиво развитие и отговорност пред бъдещето.
 • Социална солидарност в здрави и просветени граждански общности.

Програма по сектори