Програма по сектори

Ускорен растеж чрез иновации

Ускорен растеж чрез иновации

Изготвяне на инвестиционна стратегия на общината за технологично насърчаване и увеличаване дела на IT сектора в местната икономика.

  • Създаване на общински иновационен фонд за привличане на вътрешни и външни източници в подкрепа на перспективни проекти – високотехнологични и чисти производства.
  • Създаване на бизнес инкубатор с виртуален портал в публично-частно партньорство, за дистанционно предлагане на консултантски услуги и среда с приоритетна насоченост към: 
  • Подпомагане на малкия и среден бизнес в местната икономика; 
  • Екологично индустриално развитие в общината; 
  • Насърчаване заетостта на млади специалисти; 
  • Развитие и приложение на високи технологии.
  • Създаване на условия за изграждане на общински технологичен център в сътрудничество с браншови представители.
  • Изграждане на квалификационен център по предприемачество и разработване на общинска инициатива „Интегриране на системата наука – технологии – иновации”, с участието на висшите училища, бизнеса и специалисти в сферата на високите технологии. Кандидатстване за проектно финансиране.
  • Изработване на програма за популяризиране на високите технологии в училищата и професионално ориентиране. Учредяване на стипендия.
  • Организиране на браншови форуми и събития, представяне на Велико Търново като добра среда за успешен бизнес.

Програма по сектори