Програма по сектори

Здравеопазване и социални грижи

Здравеопазване и социални грижи

 •   Подобряване на здравеопазването

Подобряване достъпа до доболнична медицинска помощ чрез нов модел за разширяване на компетентността на социалния патронаж и въвеждане на услуга транспорт и логистика при довеждане и отвеждане, при получаване на планова първична медицинска помощ и услугата “аптека”. 

 • Петстепенен модел за подобряване достъпа до високоспециализирана болнична помощ с крайна цел повишаване компетенцията на местните медицински структури: 
 • Подобряване качеството на здравните специалисти.
 • Качество на жизнената среда:
 • чрез отговорно отношение към природните условия за живот 
 • чрез благоустройство на населените места  

      Цели:

 • Съхраняване и опазване културно-историческия
  облик на Велико Търново 
 • Подобряване на екологичното равновесие
  и предпазване от рискове. 
 • Развитие на инфраструктурата
  и подобряване на социално-битовите условия.
 • Повишаване здравния статус и социална грижа на гражданите.
 • Създаване на институция Общински координатор за намаляване на бедността, с мандатна програма и план за взаимодействие с държавните институции, бизнеса и неправителствения сектор.
 • Създаване на Агенция за преодоляване на кредитната задлъжнялост в общината с цел сътрудничество, правно и финансово консултиране за справяне с дълговата обвързаност. Подпомагане в планиране на личните финанси, бюджетите на домакинствата и управление на задълженията. Създаване на механизъм за посредничество на Агенцията в отношенията между гражданите и кредитните институции.
 • Присъждане на стипендии за значим личен принос към града по предложение на инициативен комитет, под формата на месечна парична помощ. Тя да е предназначена за лица, които са допринесли за развитието на Велико Търново в областта на културата, спорта, науката или градското развитие и са в тежко здравословно или материално състояние.
 • Инициатива „Търново-карта”. 

Общинска социална програма за хора с нисък доход и пенсионери. 

Цел: 

Решаване на проблема със значимата за общността културна и социалната изолация на големи групи хора. 

Предназначение на картата: 

Осигуряване на достъп до културни мероприятия. Предлагаме два типа общински социални карти: карта с валидност една година за хора в социално затруднение и карта 62+, с валидност 5 години, с опции:

 • безплатен достъп до общински музеи, библиотеки и галерии;
 • безплатно членство в читалища;
 • достъп до мрежи от културни институции, организирани от общината, предоставящи отстъпки или безплатни посещения на постановки, концерти, събития за притежателите на карта; 
 • достъп до организирани от общината мрежи от хранителни магазини (напр. 35 % отстъпки за продукти с изтичащ срок на годност) и магазини за дрехи втора употреба, с отстъпки за притежателите на карта;
 • възможност да се кандидатства за членство в Хранителна банка.Програма „Солидарно Велико Търново”
 • за активно стимулиране и подкрепа на доброволчеството на територията на общината. 
 • Организиране на акции, кампании, краткосрочни целеви и дългосрочни комплексни програми за подкрепа на хора в затруднение. Привличане на обществена подкрепа и отговорност в дейности по преодоляване на социалната изолация, нужда и риск, бедност и старост.
 • Изграждане на контакти с фирми и граждани, неправителствения сектор, културните, общностните, религиозните и частни организации за социално партньорство.
 • Подкрепа на наблюдавания в цяла Европа процес на завръщане на хора в активна трудоспособна възраст към живот в по-малки населени места, който досега не намира разбиране от страна на ръководството на общината. Ние предлагаме:
 • Подобряване на схемата за обществен транспорт до малките населени места, съобразно нуждите на гражданите;
 • Поетапно и системно подобряване на пътната инфраструктура на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа;
 • Решаване на проблема за прием на деца от малките населени места в детските градини и училищата във Велико Търново.

Програма по сектори